Gyülekezetünkben 2017-ben már a helyreállított konfirmációi rend szerint készültek konfirmációra és konfirmáltak fiataljaink.

2017. május 21-i konfirmációt egy hosszabb beszéddel vezette be a lelkész, amiben sok-sok fontos információ megtalálható erről a gyülekezetünkben történelmi súlyú eseményéről, egyszerű híradás helyett álljon itt ez.

 

×××

Kedves gyülekezet! Kedves konfirmandusok, szülők, keresztszülők, kedves ünneplők!

Isten iránti hálával jelentem be gyülekezetünk életének örvendetes és életfontosságú eseményét, a konfirmációt.

1517-ben Luther Márton a Wittenbergi Vártemplom kapujára kiszögezte 95 tételét, ezt tekintjük a reformáció kezdetének, így az idén 500. évfordulót ünneplünk. A mai napon – pont 500 évvel a reformáció kezdete után – gyülekezetünk egyháztörténelmi eseményének lehetünk tanúi. Több mint fél évszázada az akkori politikai rendszer az egyházak elnyomása céljából korlátozta a hitoktatás lehetőségeit. Figyelemmel kísérte, hogy ki vesz részt vallási oktatásban, és annak az általános iskolai tanulmányai folytatásán lehetőségeit negatívan befolyásolta. Ezzel rákényszerítette az egyházakat arra, hogy a 7. osztályban már befejezze a hitoktatást, így a 8.-os gyermekről ki lehetett állítani az oktatási intézménynek azt az igazolást, hogy nem vesz részt vallási oktatásban. Ezen felül kötelezte a lelkészeket az Állam Egyházügyi Hivatal, hogy októbernél hamarabb nem kezdhették a hitoktatási tanévet és áprilisra be kellett fejezni.

A fenti állapotokat a magyarországi református gyülekezetek nagy része már a 90-es években megváltoztatta. A konfirmációi felkészítő két év lett és a 8. osztályra tevődött a konfirmáció. Tolna megye néhány gyülekezete ebben a tekintetben erősen lemaradt a közegyházi gyakorlattól. Két évtized után, ami bizony nagy lemaradást jelent, a Bogyiszlói Református Egyházközség presbitériuma is felzárkózott a közegyházi gyakorlathoz és bevezette a két éves felkészítőt. (Itt jegyzem meg, hogy ez egyházunk zsinati rendelete és az a presbitérium, aki nem tartja be az egyház törvényeit és törvényes rendeleteit – és két felszólításra sem változtat azon –, az feloszlatható felső egyházi vezetés által. Viszont egyházunkban ezt nagyon ritkán alkalmazzák, és mivel a konfirmációi gyakorlatnál sokkal nagyobb bajokkal küzdünk közegyházi szinten, ezért ennek betartatása igencsak „döcögősen” működik.)

Konfirmációi gyakorlatunk normális mederbe terelése történt tehát: két év lett a felkészítő, a konfirmandusok istentisztelet látogatását természetessé tettük (tehát nem kötelező egy konfirmandusnak istentiszteletre járnia, hanem természetes, hogy oda jár), konfirmandus hétvégéket és nyári táborozási lehetőségeket biztosítottunk úgy, hogy akinek kicsit is gond kifizetni ennek költségét, a gyülekezet felvállalja annak díját. (Erre több alkalommal volt példa.) A két éves konfirmációi felkészítő nem azt jelenti, hogy valamikor volt legalább egy éven át hittanos a gyerek, aztán egy évig konfirmandusnak mondjuk a hitoktatását, majd azt állítjuk, hogy ő már két évet járt felkészítőre. Hanem azt jelenti, hogy a konfirmációi eskütétel előtt két évre bekapcsolódik a gyülekezet életébe, tehát látogatja az Istentiszteleteket, és a neki szervezett foglalkozásokon (kátéórák, konfirmandus hétvégék, konferenciák) részt vesz. Ezekkel azt a célt akarjuk elérni, hogy a konfirmációra készülő igaz hitre juthasson. Csak Igehallgatás által lehet igaz hitre jutni (Róm 10,17), ezért van szükség minderre konfirmáció előtt.

Bogyiszlón a római katolikus testvéreink ugyanúgy 8. osztályra tették a bérmálás időpontját, ugyanúgy ellenőrzik a templomba járási szokását, tehát mondhatjuk, hogy ugyanazok a változások ott is végbe mentek. Amit megdöbbenve tapasztaltunk, hogy számtalan támadást kaptam én magam, mint lelkész, és a presbitérium is azért, mert helyreállítottuk a konfirmáció gyakorlatát. (Az előbb említett római katolikus testvérek, bár ugyanazt a változtatást megcsinálták, nem hallottunk arról, hogy ezt bárki is nehezményezte volna.) Sokak fejében úgy él, hogy természetes válaszreakció volt az érintettektől a konfirmáció rendjében való változtatásunk nehezményezése. Ezt a gondolatot szeretném mindenki fejében eloszlatni.

Tegyünk fel magunknak néhány kérdést:

1.) Miért gond a konfirmáció gyakorlatának megváltoztatása (helyreállítása) református gyülekezetünkben és miért nem gond ugyanilyen változtatás a római katolikus testvéreknél?

2.) Miért nem volt ekkora gond az elmúlt évtizedekben, hogy nem jártak istentiszteletre a konfirmációi fogadalomra készülők, mint most a változtatás?

3.) Miért nem volt gond korábban az, hogy a konfirmálás az egyházzal való kapcsolat megszakítását jelentette? (Köznapi nyelven szólva: a csak kikonfirmálás lett belőle.)

4.) Miért nem a legelőször érintett – tehát a most konfirmáló – évfolyamban lett a leghevesebb ellenállás a helyreállított konfirmációi gyakorlatunk ellen?

5.) Hogy vált ez az ügy ilyen fontossá sokak számára, akik aligha érintettek a kérdésben, ha nem valaki/valakik mesterségesen generálják a háttérből?

6.) Miért egyoldalúan a rossz hírek mennek rólunk szájról-szájra, ha sokkal több nagyszerű és egyedülálló dolog történik gyülekezetünkben? (Hozzáteszem, hogy országos szinten is egyedülálló dolgok történnek, amikért bizony igencsak nagy hálával tartozunk Mennyei Atyánknak!)

7.) Miért gond, ha az egyház tovább és még tartalmasabban szeretne foglalkozni a kamasz fiatalokkal és nem akarja már 7.-esen elengedni a kezüket?

8.) Miért gond egyesek számára a változtatás az egyházi életben akkor is, ha az indokolt, ésszerű és jó irányú változtatás?

Bízok benne, hogy ezek a kérdések rávilágítanak arra, hogy egyházunk lelki élete és ezzel fiataljainknak a Krisztusba vetett hite támadás alatt van! Jézus sokat tanított arról, hogy ahol az igaz evangéliumot hirdetik, ott a Sátán támad (pl. Mt 13,25). Ahol egy lelkész nem altatja a gyülekezetet, hanem hitre akarja ébreszteni, ott vannak, akik ennek nem örülnek! De Jézus arról is tanít, akkor amikor a tanítványokat szolgálatba küldi és a Sátán munkájáról beszél, hogy „…nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék.” (Mt 10,26)

Viszont értenünk kell azt is, hogy az emberek támadásai mögött Sátáni erők munkálkodnak (Ef 6,12), és a jó hír az Isten ügye ellenségeinek, hogy meg lehet ebből is térni Krisztushoz! Gyülekezetünk ajtaja minden megtérésre vágyó előtt nyitva áll! – Ez nem kemény beszéd akar lenni, hanem a valóság tisztázása.

Ezeket a gondolatokat követően ismerjük meg jelenlegi konfirmandusainkat egy kis történeti visszatekintéssel: a 7. osztályban az iskolai hit és erkölcstan oktatás keretében 7-en indultak neki a felkészülésnek, és 1 személy jelezte, hogy Szekszárdon jár iskolába, így őt az ottani lelkipásztor oktatta. A helyi csoport 7 tagjából 4-en abbahagyták: volt aki rögtön jelezte, hogy nem akar templomba járni, így ő következő éven már kiiratkozott, volt aki elköltözött Németországba, volt aki 8.-ban már abszolult nem tanult semmit (szó szerint semmit!) és nem akart megbukni nálam, így kiiratkozott, volt aki átgondolta és belátta, hogy nem akar hitben járni és hamis esküt tenni pedig nem áll ki a templomba.

Az ide érkező fiatalok a legkorszerűbb és a zsinatunk által jelenleg elfogadott hitoktatási tananyag szerint készültek fel az iskolai hit- és erkölcstan oktatás keretében a konfirmációra, abból számot adtak folyamatos tanulással. Ők már nem a közel 40 kijelölt kátékérdést tanulták meg és mondták fel nekem, mint a két évvel ezelőtt konfirmáltak, hanem egy komplexebb rendszer szerint tanultak. A 8. osztályos tananyag visszatekintett tematikájában a korábban tanultakra, tehát ez az év az összefoglalás éve volt. Összegezve: 4 konfirmandus készült erre a szent alkalomra. Közülük 1 fő református hitre tér a konfirmációján. Ugyanis a konfirmáció az az esemény, amikor valaki református hitre térhet át, ha más egyháznál keresztelték meg.

Név szerint: Cselik Attila, Kovács Krisztina, Mihalovics Alexandra Tímea, Pernyész József tettek fogadalmat.

Köszönöm a szülőknek, keresztszülőknek, gyülekezetnek, hogy támogatták őket a felkészülésben. Isten áldja meg életüket, tartsa meg őket a hitben!

 

 

Categories: Hírek